بالا
گزارش خرابی با ارسال پیامک
رویای نیم روز
web@noondreams.com NoonDreams.com, The Web Solutions Conmpany همراه: 09177085527

ارتباط گروه با گروه

در صورتی که مشتری شما هم نیاز دارد روند مکالمات را از طریق گروهی از کارکنانش دنبال کند (مانند ارتباط بین دپارتمان مالی مشتری با دپارتمان حسابداری شرکت شما) از نسخه "گروه به گروه" استفاده کنید.