بالا
گزارش خرابی با ارسال پیامک
رویای نیم روز
web@noondreams.com NoonDreams.com, The Web Solutions Conmpany همراه: 09177085527

سامانه مدیریت سازمانی کارکنان رویای نیم روز

@کامل نیست@دپارتمان-آورده-شود

این بسته در حقیقت هسته اتوماسیون اداری شرکت رویای نیم روز می باشد و شما معمولا برای استفاده از سایر بسته های نرم افزاری شرکت رویای نیم روز نیاز به این بسته دارید که توسط آن می توانید اعضای سازمان مطبوع خود را در آن بصورت درختی سازمان دهید و بعدا در سایر بسته های ما از این ساماندهی استفاده کنید. برای مثال اگر از سامانه مدیریت پروژه ما استفاده می کنید می توانید به استفاده از آن به برای اعضای دپارتمان مالی خود دستور انجام یک پرداخت را صادر کنید و غیره ...

قیمت ۲۰۰۰۰۰ تومان