بالا
گزارش خرابی با ارسال پیامک
رویای نیم روز
web@noondreams.com NoonDreams.com, The Web Solutions Conmpany همراه: 09177085527

فرم قرارداد

قرارداد فروش بسته نرم افزاری

این قرارداد فی مابین گروه نرم افزاری ………………… به نمایندگی جناب آقای.................................که از این به بعد  فروشنده نامیده می شود، از یک طرف و.................................................. که از این به بعد مشتری نامیده می شود از طرف دیگر، جهت فروش یک نسخه از هر یک از بسته های نرم افزاری .... و .... و ..... با عنوان تجاری رویای نیم روز منعقد می گردد.

 

ماده 1) موضوع قرارداد:

فروش؛

 1. یک نسخه از هر یک از بسته های نرم افزاری .... و .... و ....
 2. خدمات پس از فروش به قرار زیر:   1- .... 2- .... 3- ....

 

ماده 2) مدت قرارداد:

مدت این قرارداد از تاریخ امضای قرارداد بمدت .....

 

ماده 3) تعهدات مشتری:

 1. پرداخت مبلغ …………. ریال، بحروف(……….. ریال) معادل ……….. تومان به صورت نقدی.
 2. رعايت حق کپی رایت- در انحصار فروشنده- اعم از تجاری و غیر تجاری که به موجب آن نرم افزار معامله شده تحت قرارداد حاضر، تک کاربره- به معنی اینکه صرفا مجاز به نصب برای یک مشتری(شرکت) می باشد.
 3. عدم اعمال هر گونه تغییرات و یا بهره برداری جزئی یا کلی (در/ از) source نرم افزار؛ اعم از کپی، اقتباس، الگوبرداری، یادگیری،ارتقاء، تولید مشتقات و غیره
 4. عدم واگذاری به غیر به هر شکل ممکن اعم از تجاری و غیر تجاری، انتفاعی و غیر انتفاعی

ماده 4) تعهدات فروشنده:

 1. فروش و ارائه خدمات ذکر شده در ماده(1)

ماده 5) شرایط فسخ:

طبق شرایط ذیل قراداد حاضر فسخ میگردد؛

- هرگونه تلاش مشتری جهت کپی برداری و اعمال تغییرات در نرم افزار تحویلی باعث فسخ قرارداد و ارجاع و پی گیری قانونی موضوع از سوی فروشنده خواهد گردید.

 

ماده 6 ) قوه قاهره:

در صورت بروز مصاديق قوه قاهره طبق قوانين حاكم جمهوری اسلامی ايران اعمال و اجرا خواهد شد.

 

ماده 7) سایر شرایط:

 1. تعمیرات و جبران خسارات در صورتیکه ناشی از عملکرد فروشنده باشد، بر عهده وی بوده و در غیر این صورت هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
 2. در صورت تشخیص طرفین قرارداد، یک نفر مرضی الطرفین به عنوان ناظر قرارداد انتخاب میگردد.
 3. طرف دوم(مشتری) قرارداد اعلام مي دارد توانايي انجام موضوع قرارداد را دارد.
 4. هر گونه مسئوليت ناشي از عملكرد مشتری در نحوه انجام موضوع قرارداد بر عهده وي مي باشد.
 5. طرف دوم(مشتری) قرارداد اعلام مي نمايد مشمول قانون منع مداخله نبوده و ممنوع المعامله نمي باشد.
 6. هرگونه تغییر و یا اصلاحات از طریق تنظیم صورتجلسه و امضاء طرفین امکان پذیر بوده و لازم الاجراست.

ماده 8) اين قرارداد در 8 ماده و در دو نسخه واحد الاعتبارتنظيم، امضاء و مبادله شده كه مفاد آن براي طرفين لازم الاجرا است.

 

 

 

امضاءطرف اول(فروشنده)                                                                                                

امضاءطرف دوم(مشتری)